Todd Helton
September 25, 2013
David Zolubowski/AP

Todd Helton
September 25, 2013
David Zolubowski/AP